UNIVERSITATEA DIN ORADEA

 

GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

- SESIUNEA IULIE 2022 -

 

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Metodologiile proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2022-2023 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

 

 1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

 

Înscrierile la concursul de  admitere,  sesiunea  iulie  2022 se  fac  la secretariatul Facultăţii de Arte, corpul M, parter, între orele 09.00-16.00, iar sâmbăta între orele 09.00-12.00 cu programare telefonică. Înscrierea se poate realiza și online prin încărcarea documentelor de către  candidați pe  platforma  universității cu    asumarea responsabilității  de  către  candidați cu  privire  la autenticitatea  și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Domeniul Muzică

Înscrierea candidaţilor: 11.07-16.07.2022

Proba 1 eliminatorie: 18.07.2022

Proba 2 practică: 19.07.2022

Afişarea rezultatelor: 20.07.2022

Contestaţii: 20.07-21.07.2022

Confirmări 1: 21.07-22.07.2022

Confirmări 2: 25.07.2022

Afişarea rezultatelor finale: 26.07.2022

Domeniul Arte vizuale

Înscrierea candidaţilor: 11.07-16.07.2022

Proba 1 eliminatorie: 18.07.2022

Proba 2 practică: 19.07.2022

Afişarea rezultatelor: 20.07.2022

Contestaţii: 20.07-21.07.2022

Confirmări 1: 21.07-22.07.2022

Confirmări 2: 25.07.2022

Afişarea rezultatelor finale: 26.07.2022

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

1.

Muzică

Muzică

3 ani

180 credite

14

 

1

5

Interpretare muzicală - instrumente

4 an

240 credite

 

15

 

0

Interpretare muzicală –

canto

10

1

1

2.

Arte vizuale

Arte plastice (Pictură)

3 ani

180 credite

7

1

12

Arte plastice (Grafică)

7

1

12

Arte decorative

7

1

12

Design

9

 

11

Modă- design vestimentar

8

 

7

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

Criterii admitere:

Domeniul Muzică

Proba 1 ELIMINATORIE: –probă de aptitudini muzicale (admis/respins)

Proba 2 DE SPECIALITATE: -Probă de tehnică şi interpretare

Verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe baza a două subprobe:

a.     Aptitudini vocale / instrumentale(75% din nota finală):-

b.     Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale (25% din nota finală):

 

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la subproba de specialitate Aptitudini vocale / instrumentale.

 2.  În  cazul  în  care  după  primul  criteriu  de  departajare  se  menține egalitatea, candidații vor fi departajați în funcțiede media la bacalaureat.

3.  În situația în  care și după  criteriul 2 de departajere  se menține egalitatea, candidații vor fi departajați după media generală a celor 4 ani de liceu.

Notă:Tot materialul se va interpreta din memorie.

 

Domeniul Arte vizuale

Proba eliminatorie: Mapă cu minim 10 lucrări; Interviu

Proba practică: Desen  (100% din nota finală)

 

Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu medii egale se va face în funcţie de media examenului de bacalaureat.

 

 

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.4, teL. 0259422421

 

Înscrierile se fac la sediul facultății între orele 9-15 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

                                                         Domeniul Arhitectură            Inginerie civilă și

                                                                                                             Inginerie geodezică                                                                                                                                            

·         înscrierea candidaților

04 – 21.07.2022

04 – 22.07.2022

·         - proba I, eliminatorie  (desen liber)

                22.07.2022

 

-

·         - proba a II-a (desen tehnic)

         22.07.2022

·         - proba a III-a (portofoliul de lucrări  depus on-line/ electronic la înscriere)

04 – 21.07.2022

 

·         - afisarea rezultatelor preliminare

23.07.2022

23.07.2022

·         - depunerea contestatiilor

25.07.2022 (ora 9- 12)

  25.07.2022 (ora 9- 12)

·         confirmarea ocupării locului

27   – 29.07.2022                                 

       27– 29.07.2022

 • Redistribuirea candidaţilor şi afişarea

rezultatelor finale                                                  01.08.2022                              01.08.2022

      

Nr.

crt.

Domeniu de

licență

Program de studii

Durata/nr.

credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri

taxă*

Criterii de admitere

 

 

1

 

 

Inginerie civilă

Construcții civile, industriale și agricole

 

 

 

 

 

 

4 ani/

240 credite

 

26

 

2

 

47

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

-       nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

- certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

 

21

 

1

 

38

 

2

 

Inginerie geodezică

 

Măsurători terestre și cadastru

 

 

22

 

 

1

 

 

37

 

 

3

 

 

Arhitectură

 

 

Arhitectură

 

 

6 ani/

360 credite

 

 

29

 

 

1

 

 

10

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2: Desen tehnic (40% din media finală),

Proba 3: Portofoliul de lucrări (40% din media finală),

Media la examenul de bacalaureat (20% din media finală).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat .

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408457

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2022: 

 

11 – 23 iulie 2022 - Înscrierea candidaţilor

25 iulie 2022 – Afişarea listelor iniţiale

25 iulie 2022 – 27 iulie 2022 -Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate*

28 iulie 2022 – 29 iulie 2022 -Confirmarea locurilor

01 august 2022 – Afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept

4 ani/ 240 credite

41

 

1

108

40% Media de la BAC + 30% Media generală de absolvire a liceului + 30% Media notelor de la disciplinele umaniste obţinute în cadrul examenului de Bacalaureat

2.

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani/ 180 credite

21

 

1

18

1) Limba și literatura română, Istorie, Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie – după caz.

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

Notă: La medii egale criteriul de departajare îl va constitui:

 

 1. Media la disciplina Limba și literatura română de la examenul de bacalaureat;
 2. Media la disciplina Matematică și/sau Logică de la examenul de bacalaureat;
 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 1. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Înscrierea la concursul de admitere se face la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul II, conform calendarului afișat, între orele 9.00-15.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Sesiunea iulie 2022

 • 7 iulie – 14 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu la limba engleză pentru programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză) va fi susţinut în ziua înscrierii candidatului)
 • 7 iulie- 15 iulie orele 15.00 inscrierea candidatilor Geografie
 • 15 iulie 2022 – concursul de admitere: proba eliminatorie - testarea capacităţii motrice – parcurs aplicativ.  În situaţii speciale (cu argumentare) testul eliminatoriu poate fi susţinut în ziua înscrierii candidatului.
 • 15 iulie 2022 – afişarea rezultatelor provizorii
 • 18 iulie - 21 iulie 2022 – confirmarea acceptării locului – etapa I
 • 21 iulie 2022 - afişarea rezultatelor după etapa I
 • 22 iulie și 25 iulie 2022 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II -a
 • 27 iulie 2022 – afişarea rezultatelor finale.

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

 

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sportivă***

3 ani/ 180 credite

20

 

 

1

29

1. Proba eliminatorie

-           testarea capacităţii motrice – parcurs aplicativ la alegere evaluat cu admis/respins;

-           pentru programul de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză) se va susţine şi un test oral de limba engleză - conversaţie liberă evaluat cu admis/respins.

2. Media bacalaureat 100%.

 

2.

 

Kinetotera-pie

Kinetoterapie şi motricitate specială

3 ani/ 180 credite

20

 

1

69

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)**

15

 

25

3.

Geografie

Geografia

turismului

3 ani/ 180 credite

24

 

1

95

1. Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – interviu  în limba engleză – conversație liberă evaluat cu admis/respins*

 

2. Media bacalaureat 100%.

 

Geografia turismului (în limba engleză)**

20

 

1

29

Planificare

teritorială

10

 

1

39

 

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

**Candidații care au studiat și promovat limba engleză în liceu sau dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau au fost admiși la un alt program cu predare în limba engleză, nu trebuie să mai susțină proba eliminatorie, fiind declarați admiși. Aceştia vor depune la înscriere un act justificativ care să ateste situația invocată

***La programul de licenţă  Educaţie fizică şi sportivă pot fi admişi pe locurile fără taxă, în sesiunea din iulie 2022, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care, pe parcursul studiilor liceale au obţinut locurile I – V la Jocurile Olimpice sau la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de juniori, tineret şi seniori la una din disciplinele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice. La înscriere candidatul va depune diploma obţinută la concurs şi o adeverinţă eliberată de Federaţia de specialitate în care se menţionează rezultatul obţinut.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408161

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.

Sesiunea iulie 2022 

BIOLOGIE, CHIMIE, FIZICĂ MEDICALĂ

Înscrierea candidaţilor 04.07.22 (ora 8:00) – 21.07.22 (ora 14:00)

Afişarea rezultatelor preliminare         21.07.22 (ora 16:00)

Depunerea contestaţiilor         22.07.22 (ora 8:00 – 14:00)

Afișarea rezultatelor după contestaţii 22.07.22 (ora 16:00)

 Confirmarea locurilor obţinute prin concurs

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa I)           25.07.22 (ora 8:00) – 27.07.22 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor după redistribuire          27.07.22 (ora 16:00)

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa II)         28.07.22 (ora 8:00) – 1.08.22 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor finale     01.08.22 (ora 16:00)

Sesiunea iulie 2022 

INFORMATICA, MATEMATICA

 

 1. Concursul de admitere

Înscrierea candidaţilor 04.07.22 (ora 8:00) – 18.07.22 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor preliminare         18.07.22 (ora 16:00)

Depunerea contestaţiilor         19.07.22 (ora 8:00 – 14:00)

Afișarea rezultatelor după contestaţii 19.07.22 (ora 16:00)

 1. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa I)           20.07.22 (ora 8:00) – 22.07.22 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor după redistribuire          22.07.22 (ora 16:00)

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa II)         25.07.22 (ora 8:00) – 1.08.22 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor finale     01.08.22 (ora 16:00)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biologie

3 ani / 180 credite

26

 

 

 

2

52

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Biologie din cadrul examenului de bacalaureat.

2.

Chimie

Chimie

26

 

 

 

1

13

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Chimie sau Biologie din cadrul examenului de bacalaureat.

3.

Fizică

Fizică medicală

26

 

 

 

 

1

23

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Fizică, Biologie, Chimie sau Matematică din cadrul examenului de bacalaureat.

4.

Informatică

Informatică

34

 

 

 

 

1

40

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

5.

Matematică

Matematică

26

 

 

 

 

1

23

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

Criterii de departajare la medii egale: nota de la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, E.c, din cadrul examenului de bacalaureat.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

 

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa  de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Sesiunea iulie 2022

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

 

4 ani/ 240 credite

22

 

1

52

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Tehnologia informaţiei

 

22

 

23

2.

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

21

1

23

3.

Inginerie electrică

Electromecanică

 

11

 

1

38

Inginerie electrică şi calculatoare

19

 

31

Sisteme electrice

 

17

 

1

32

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

 

20

 

1

39

Reţele şi software de telecomunicaţii

25

 

35

5.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

20

 

30

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat.
 2. În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

 

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sala A 108, pavilion A, etaj I, campus central sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

  Sesiunea iulie 2022

 • 04 – 22 iulie 2022 – înscrierea candidaţilor;
 • 22 iulie 2022, ora 17:00 – afişarea rezultatelor preliminare;
 • 25 – 27 iulie 2022 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;
 • 27 iulie 2022, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;
 • 28 iulie 2022, până la ora 14:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;
 • 29 iulie 2022, ora 14:00 – afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4 ani

240 credite

28

 

1

46

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

 

Energetică industrială

0

 

30

Energetică şi tehnologii informatice

27

 

1

17

2.

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

27

1

2

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

21

1

28

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

21

1

28

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

Criterii de departajare la medii egale:

 1. nota obţinută la proba „Matematică”, la examenul de bacalaureat;
 2. calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”;
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 1. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408136, 0259 408141

Înscrierile se fac:

 • Online, pe platforma pusă la dispoziție de către Universitatea din Oradea, prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 • La sediul facultății, în Pavilionul B, parter, sala B 016, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

Sesiunea IULIE 2022:

 • 5 - 20 iulie 2022 – Înscrierea candidaţilor;
 • 22 iulie 2022 – Afişarea rezultatelor preliminare;
 • 25 - 26 iulie 2022 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);
 • 28 iulie 2022 - Afişarea rezultatelor finale;
 • 29 iulie 2022, până la ora 1000 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a - numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

Învăţământ cu frecvenţă (IF):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

4 ani/ 240 credite

35

 

1

39

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

- Criteriu eliminatoriu pentru candidații care optează pentru programul de studiu Robotică (în limba engleză): existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze (certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu).

2.

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

33

 

1

46

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

31

 

1

43

4.

Mecatronică robotică

Mecatronică

21

 

1

8

 

 

Robotică (în limba engleză)

 

15

 

 

1

34

 

Robotică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Învăţământ la distanţă (ID):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

4 ani/ 240 credite

60

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

 

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Nota obţinută la proba “Matematică” a examenului de Bacalaureat;
 2. Calificativul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” a examenului de Bacalaureat.

În cazul în care un candidat nu a susţinut proba “Matematică” sau proba  „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de Bacalaureat, se va considera nota 1 la proba respectivă.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 

 1. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Sesiunea iulie 2022:

               

 • 1 - 25 iulie 2022  - înscrierea candidaţilor
 • 25 iulie 2022 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor, după ora 16,00
 • 26 iulie – 27 iulie 2022  confirmări (faza 1)
 • 28 iulie  – 29 iulie 2022 confirmări (faza 2)
 • 29 iulie 2022 confirmări până la ora 14,00
 • 29 iulie 2022 afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

3 ani/ 180 credite

14

 

86

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

 

 - Media notelor de la disciplina Limba Engleză din liceu, minim 8,00 sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional.

(pentru programul de studii în limba engleză)

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

13

 

2

35

2.

Ştiinţe politice

 

Ştiinţe politice

 

18

 

1

56

3.

Studii de securitate

 

Studii de securitate

 

14

 

86

4.

Istorie

Istorie

 

22

 

1

37

5.

 

Ştiinţe ale comunicării

 

Jurnalism

 

17

 

 

1

32

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

Criterii de departajare ]n caz de medii egale:

- nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat – scris.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 1. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

 

Înscrierea se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 8:30 – 16:00 sau on line prin următoarele modalități:

 1. Încărcarea documentelor de către candidați pe portalul de admitere al Universității din Oradea, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 2. SAU: Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic în cazul înscrierii la sediul facultății
 3. SAU: Actele trimise electronic (scanate față/verso), la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           

Sesiunea Iulie 2022

•             7 iulie – 25 iulie înscrieri (personal sau https://studinfo.uoradea.ro/admitere/)

•             25 iulie afișarea listelor provizorii https://litere.uoradea.ro

•             26-31 iulie confirmări (personal la secretariat sau online la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

•             1 august – afișarea listelor finale https://litere.uoradea.ro

•           1-5 august confirmarea locurilor după redistribuire (personal la secretariat sau online la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura modernă

(engleză/ franceză/germană)

3 ani/ 180 credite

27

 

3

20

1. Rezultatul  Evaluării competențelor lingvistice la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat (notat cu admis/respins)

 

2. Media bacalaureat

 – 100%

 

2

Limba şi literatura engleză -

O limbă şi literatură modernă

(franceză, germană)/Limba şi

literatura română

30

 

 

1

69

3

Limba şi literatura franceză -

Limba şi literatura modernă

(engleză, germană) / Limba şi

literatura română

11

 

 

1

38

4

Limba şi literatura germană -

Limba şi literatura modernă

(engleză/ franceză)/Limba şi

literatura română

13

 

 

1

 

11

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura română

Prezentarea unui certificat de competență lingvistică recunoscut internațional, obținut în ultimii 4 ani. (ECL, Cambridge, IELTS, TOEFEL, DELF, GOETHE, DSD, ÖSD, TELC). Va avea prioritate candidatul cu cel mai bun scor/cel mai mare nivel prezentat printr-un astfel de certificat.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 408 559, 0259 408 405, 0770 150 308

 

Sesiunea Iulie 2022:

 

 • 04 – 21 iulie 2022 – înscrierea candidaților
 • 26 iulie 2022 - susținerea probei de concurs: MEDICINĂ, FARMACIE, MEDICINĂ în limba engleză/Proba: Test eliminatoriu de limba engleză
 • 27 iulie 2022 – susținerea probei de concurs: MEDICINĂ DENTARĂ, ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE și RECUPERARE,  NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ, RADIOLOGIE și IMAGISTICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ, MEDICINĂ în limba engleză/Proba: Interviu
 • 28 iulie 2022 – afișarea rezultatelor
 • 29 - 30 iulie 2022 – confirmarea înscrierii candidaților admiși
 • 01 august 2022– reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 29 - 30 iulie 2022
 • 02 august 2022 -  predarea listelor finale la Rectorat și afișarea lor, după semnare, la sediul facultății

 

Înscrierea candidaţilor se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Sănătate

Medicină

6 ani/

360 credite

94

 

56*

2 locuri CPV

Test grilă din: Biologie și Chimie organică

 

Medicină dentară

44

 

46*

2 locuri CPV

Test grilă din: Biologie și Chimie organică

Medicină (în limba engleză)

0

 

100*

50 locuri CPV

- Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis/respins 

- Interviu: Biologie și Chimie organică

Farmacie

5 ani/

300 credite

22

 

2

36*

5 locuri CPV

Test grilă, la alegere între: Biologie (cls.a IX-a) sau Biologie (cls.a XI-a) sau Chimie organică sau Chimie anorganică;

Asistenţă medicală generală

4 ani/

240 credite

13

 

62*

1 loc CPV

- Test grilă  Biologie  (cls.a XI-a)

 

Obs. La înscriere candidaţii vor opta pentru cele cinci specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și opţiunile făcute în prealabil.

 

Balneofizioki-netoterapie şi recuperare

3 ani/

180 credite

15

 

1

34*

1 loc CPV

Radiologie şi imagistică

8

 

22*

1 loc CPV

Tehnică dentară

 

11

 

24*

1 loc CPV

Nutriţie şi dietetică

9

2

39*

1 loc CPV

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)
 3. Locuri atribuite candidatilor provenit din state Non Eu

 

Departajarea în caz de medii egale:

 1. Media de la bacalaureat
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Testul de limbă engleză constă dintr-o conversație liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.

Testul este oral și are caracter eliminatoriu.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 

 1. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

 

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str. General Magheru, nr. 26,  sau în  locuri special amenajate anunţate prin afişare, între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta (în datele de 16 iulie 2022 și 23 iulie 2022; respectiv 10 septembrie și 17 septembrie 2022) între orele 9.00 – 12.00..

Sesiunea Iulie 2022: 

 • 1 iulie - 23 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor
 • 25 iulie 2022 - afişarea rezultatelor
 • 25 iulie – 28 iulie 2022 - confirmarea locului
 • 29 iulie 2022 - afişarea listelor finale
 • Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2022: 
 • 05 septembrie - 17  septembrie  2022 - înscrierea candidaţilor
 • 19 septembrie 2022 - afişarea rezultatelor
 • 19 septembrie - 21 septembrie 2022 - confirmarea locului
 • 22 septembrie 2022 - afişarea listelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

 

4 ani/ 240 credite

9

 

2

39

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

 

14

 

36

Peisagistică

 

18

 

12

3.

Silvicultură

Silvicultură

 

14

 

61

Exploatări forestiere

 

14

1

25

4.

Zootehnie

Zootehnie

 

19

1

30

5.

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

21

 

1

28

6.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

13

 

1

16

7.

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

19

 

56

Tehnologia prelucrării produselor agricole

17

 

1

32

8.

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

22

 

68

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: nota (media) la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 

 

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

 

Înscrierile se fac onsite sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la sediul  facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12,00.

Candidații care optează (și) pentru programele de studii cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea limbii engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență lingvistică, adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară – criteriu eliminatoriu

Sesiunea Iulie 2022:

 • 4 - 20 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor
 • 22 iulie 2022 – afişarea rezultatelor provizorii;
 • 25 iulie 2022, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor;
 • 25 iulie 2022 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor.
 • 26-28 iulie 2022 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere
 • 1 august 2022

Studii universitare de licenţă - Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

18

 

1

41

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

 

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

18

 

1

41

3.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (AI)

19

 

41

4.

Finanţe

Finanţe şi bănci (FB)

18

 

1

41

5.

Management

Management (MN)

18

 

1

41

6.

Marketing

Marketing (MK)

18

 

1

41

7.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE)

3 ani/ 180 credite

15

 

15

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

Criteriu eliminatoriu: existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze de către candidat: certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu cel puțin 1 an

8.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE)

15

 

15

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat, respectiv nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat în cazul specializărilor cu predare în limba engleză

 

 

 

Studii universitare de licenţă - Învăţământ la distanţă (ID)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

3 ani/ 180 credite

50

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

2.

Management

Management (MN)

50

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

 

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Sesiunea Iulie 2022:

        

 • 4 - 22 iulie 2022  - înscrierea candidaţilor
 • 25 iulie 2022 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
 • 26 iulie – 27 iulie 2022  confirmări (faza 1)
 • 28 iulie  – 29 iulie 2022 confirmări (faza 2)
 • 29 iulie 2022 confirmări până la ora 14,00
 • 29 iulie 2022 afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Învăţământ cu frecvenţă/ IF

 

Nr.crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3 ani /

 180 credite

26

 

74

Media examenului de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

.

2

Psihologie

Psihologie

 

28

 

97

3

Sociologie

Sociologie

 

14

 

2

34

4

Resurse umane

 

17

 

58

5

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

10

 

65

6

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

11

2

37

7

Psihopedagogie specială

16

1

13

8

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

9

 

16

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

Învăţământ cu frecvenţă redusă/ IFR

Nr crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata

/ nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3 ani

 180 credite

75

 

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

 

 

 1. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Sesiunea Iulie 2022:

 • 04 – 26 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor;
 • 27 iulie 2022- afişarea rezultatelor;
 • 27 - 28 iulie 2022- confirmări;
 • 29 iulie 2022- redistribuiri şi liste finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

4 ani/ 240

credite

43

 

 

1

6

 

Media examenului de bacalaureat.

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Media generală a anilor de liceu
 2. Nota la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă, de la bacalaureat
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

** In cazul în care nu se ocupă locul alocat absolvenților de liceu din mediul rural  facultatea poate reatribui locul către altă specializare.În cazul în care locurile „RURAL” nu se ocupă la nivel de facultate, rectorul poate realoca aceste locuri altor facutăți/programe de studii.

 

 

×

TOP